ADAYLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

“Maslak Mahallesi, Dereboyu Cad. / Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1, Kat:32 Sarıyer/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren KURUMSAL DESTEK DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ (“MAGNA”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, MAGNA’ın açık iş pozisyonu olan danışmanlık yaptığı firmalar ile muhtemel adaylık ve istihdam süreci boyunca adayı açık pozisyona tavsiye etmek ve/veya yerleştirmek amacıyla gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 • Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

Kanun uyarınca “Maslak Mahallesi, Dereboyu Cad. / Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1, Kat:32 Sarıyer/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Kurumsal Destek Danışmanlık ve Yönetim Anonim Şirketi Veri Sorumlusudur.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz MAGNA tarafından;

 • Adayların adaylık, değerlendirme, istihdam ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tüm adaylara fırsat eşitliği sağlandığını ve çeşitliliğin gözetildiğini takip edilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurt içinde ve yurt dışında MAGNA’nın danışmanlık hizmeti sunduğu gerçek ve tüzel kişilere, İşkur dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde Kanun 8’inci maddesi uyarınca resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Birimi tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;  CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, adres (il/ilçe), askerlik durumu, mesleki deneyim, eğitim bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, referanslarınız, özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler, özlük bilgileriniz (daha önce çalıştığınız işyerleri, pozisyon, deneyim), işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

 

MAGNA, işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verileri toplamamaktadır. Bu nedenle MAGNA’ya yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve başvuracağınız pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek/vakıf/sendika) paylaşmamanızı rica ediyoruz. Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle (ad, soyadı, çalıştığı kurum, görev, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 • Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman MAGNA’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya www.magnakurumsal.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Maslak Mahallesi, Dereboyu Cad. / Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1, Kat:32 Sarıyer/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kalite@magnakurumsal.com.tr adresine iletebilirsiniz. MAGNA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular MAGNA tarafından reddedilecektir. 

KURUMSAL DESTEK DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Tarafıma iletilen “Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimin Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işleneceği konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. 

AÇIK RIZA BEYANI

Kanun kapsamında; kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde

              İşlenmesine ve şirketin dışarıdan hizmet aldığı insan kaynakları programı hizmeti sunan üçüncü kişi ve şirketlere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

 

             İşlenmesine ve şirketin dışarıdan hizmet aldığı insan kaynakları programı hizmeti sunan üçüncü kişi ve şirketlere aktarılmasına rıza göstermiyorum.